vedtægter


Vedtægter for foreningen ”Maritime Kulturuge” Korsør
§ 1
Foreningens navn er ”Maritime Kulturuge” med hjemsted i Korsør, Slagelse Kommune.
§ 2
Foreningens formål er at samle foreninger, firmaer, enkeltpersoner, sammenslutninger, institutioner m.fl. til afholdelse af Maritim Kulturuge og andre kulturelle arrangementer i Korsør og primært omkring havn og fæstning.
§ 3
Som medlem af foreningen optages enhver som deltager aktivt i foreningen.
Kontingent er fastsat til 0 kr.
§ 4
a. Foreningen ledes af en bestyrelse som består af 7 medlemmer.
b. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling i april kvartal, valget er gældende i 2 år. Således at der afgår 3 i ulig år og 4 i lige år.
c. Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen med, formand, næstformand, kasserer, og sekretær.
d. Bestyrelsen udpeger 2 medlemmer der sammen har tegningsret for foreningen.
e. Foreningen hæfter kun med sin egen formue. Bestyrelsen og øvrige medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld.
f. Foreningens regnskab revideres af 1 bilagskontrollant valgt for 1 år ad gangen.
g. Bestyrelsen er ulønnet.
§ 5
a. Foreningens højeste myndighed er stormødet (generalforsamlingen), der afholdes i april kvartal og indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel.
b. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
c. Kun fremmødte medlemmer ( foreninger ) i henhold til § 2 har stemmeret med 1 stemme.
d. Alle sager på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
e. Ændringer af vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling. På generalforsamlingen skal ændringerne vedtages af de fremmødte med mindst 2/3 flertal. Skriftlig afstemning skal foretages efter ønske.
f. Der føres protokol over vedtagne bestyrelses- og generalforsamlingsbeslutninger.
§ 6
Dagsorden for generalforsamlingen.
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag, som skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
5. Valg i henhold til § 4.
6. Eventuelt.
§ 7
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, vedtagelser her kræves at over
halvdelingen af bestyrelsen stemmer herfor.
§ 8
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
§ 9
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset
antallet af fremmødte medlemmer. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt
stemmeflertal.
Foreningen kan kun nedlægges på en ekstraordinær generalforsamling med 2/3
stemmeflertal.
Ophører foreningen med at eksistere overdrages foreningens eventuelle formue til
Slagelse Kommune.
§ 10
Ændringer i disse vedtægter kan kun ske på en generalforsamling i foreningen.
Forslag til vedtægtsændringer skal meddeles ved indvarslingen til generalforsamlingen.